PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác đào tạo đại học, cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học trong và ngoài Trường. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong lĩnh vực quản lý sinh viên và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác đào tạo đại học, cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học trong và ngoài Trường. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong lĩnh vực quản lý sinh viên và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

Phòng Đào tạo Đại học có 2 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Kế hoạch đào tạo và Bộ phận Quản lý đào tạo. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận chuyên môn như sau:

Bộ phận Kế hoạch đào tạo

 • - Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

 • - Chủ trì tổ chức xây dựng mới, thẩm định hồ sơ mở ngành, chuyên ngành và cập nhật các chương trình đào tạo đại học (trừ một số chương trình đặc biệt có đơn vị quản lý riêng). Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và các chương trình đào tạo khác của tất cả các ngành.

 • - Phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện, Phòng Xuất bản lập kế hoạch, biên tập và xuất bản giáo trình mới, lựa chọn giáo trình và mua giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo đại học.

 • - Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo bàn về công tác đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tâp.

 • - Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy và hệ vừa làm vừa học: Xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của quy trình tuyển sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác sau tuyển sinh.

 • - Xây dựng kế hoạch năm học; phối hợp với các khoa, lập kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ (trừ chương trình đào tạo đặc biệt có đơn vị quản lý riêng); lập thời khóa biểu và lịch thi cho các lớp học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học.

 • - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duyệt và tính khối lượng giảng dạy.

 • - Quản lý sử dụng các phòng học sử dụng chung toàn Trường.

 • - Phối hợp với các khoa, các bộ môn, bộ phận thanh tra và các đơn vị chức năng liên quan giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học.

Bộ phận Quản lý đào tạo

 • - Chủ trì, phối hợp với các khoa trong việc phân ngành và xếp lớp sinh viên. Thực hiện các quy trình cho sinh viên đăng ký học tập, đăng ký xét tốt nghiệp.

 • - Quản lý và giám sát dữ liệu nhập điểm và lưu giữ điểm thi của các đơn vị, các cơ sở liên kết đào tạo.

 • - Tiếp nhận đơn và giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển hệ, chuyển trường; chuẩn bị các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên.

 • - Xét công nhận điểm tương đương, bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên văn bằng 2.

 • - Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; phối hợp với các khoa để tổ chức các hội đồng chấm tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa, lập danh sách và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.

 • - Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết về mặt học tập đối với lưu học sinh và sinh viên diện đào tạo trong hợp đồng.

 • - Phối hợp với Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế quản lý đào tạo sinh viên người nước ngoài.

 • - Quản lý sử dụng phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. In bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp, trình Hiệu trưởng ký các loại văn bằng tốt nghiệp thuộc hệ đại học, cao đẳng chính quy và hệ vừa làm vừa học.

 • - In và cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp, các loại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kết quả học tập.

 • - Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, đưa công khai trên mạng; chứng nhận và xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ.

 • - Phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức lễ khai giảng, trao bằng tốt nghiệp.

 • - Phối hợp với các phòng ban chức năng đề xuất các mức học phí, lệ phí và học bổng khuyến khích học tập, xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên từng học kỳ. Tính toán các loại kinh phí chi chuyên môn trong đào tạo (kinh phí giờ giảng, tổ chức thi, thực tập, duyệt đồ án, hội đồng tốt nghiệp, chương trình, giáo trình,...).

 • - Phối hợp với Phòng Tài vụ trong công tác thu và quyết toán học phí tại các cơ sở liên kết đào tạo.

 • - Duy trì, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan trong việc khai thác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (kể cả các hệ thống thông tin trên Website liên quan).

 • - Quản lý sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng Đào tạo Đại học phục vụ công tác đào tạo.

 • - Quản lý công tác biên soạn giáo trình, bài giảng và các ấn phẩm phục vụ công tác đào tạo đại học.