Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch thi lần 2 các học phần khảo thí của học kỳ I năm học 2014-2015. Đề nghị ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn phổ biến đến cán bộ và sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý được biết và thực hiện (Chi tiết thông báo).