Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch khảo thí các học phần đợt 2 của học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Chi tiết )