Phòng ĐTĐH thông báo về công tác khảo thí học kỳ 1 năm học 2015-2016

Lịch thi từ ngày 19/10/2015 đến ngày 31/10/2015.

Đề nghị các Bộ môn gửi đề thi, đáp án (mẫu kèm theo) cho Phòng Đào tạo Đại học trước ngày 16/10/2015.

Các giảng viên phụ trách các học phần tương ứng theo bảng dưới nhập điểm b, c trực tuyến  từ ngày 12/10/2015 đến hết ngày 20/10/2015 tại địa chỉ: daotao.humg.edu.vn (các học phần kết thúc trước ngày 18/10/2015).

(Chi tiết)