Ngày 14/01/2015, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 132 về việc cho phép Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Quản lý đất đai; Mã số 52850103 (Chi tiết quyết định).