Để triển khai các phân hệ quản lý của phần mềm Edusoft.Net đề nghị các đơn vị có liên quan cử cán bộ trực thuộc tham gia đầy đủ. (Chi tiết thông báo)