Phòng ĐTĐH thông báo lịch đăng ký các HP học kỳ 1 năm học 2015-2016 các lớp Liên thông K60 (Chi tiết thông báo)