Phòng ĐTĐH thông báo lịch thi lần 2 các học phần HK 2 năm học 2014-2015 (Chi tiết thông báo)