Lỗi

Để tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 28, toàn bộ Giảng viên, sinh viên tại điểm học Hà nội được nghỉ học ngày 06/05/2015 để tham gia hội nghị tại các tiểu ban chuyên môn (Chi tiết thông báo