Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (Chi tiết thông báo)

Sinh viên đã tốt nghiệp đăng ký nhận bằng trực tuyến tại địa chỉ: dtdh.humg.edu.vn/vanbang

Nhận bằng tốt nghiệp tại phòng C2.03 nhà C12 tầng gặp cô Vân

Mẫu ủy quyền tại đây