• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Để chuẩn bị cho kế hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng K58. Phòng Đào tạo đại học đề nghị:

1. Ban chủ nghiệm các khoa, bộ môn làm việc với các lớp Cao đẳng K58 thuộc đơn vị mình quản lý để đề xuất kế hoạch học bổ sung các học phần còn thiếu.

2. Các khoa tập hợp danh sách sinh viên học các học phần còn thiếu nộp về phòng P2.02-A Cương (bản cứng và file excel) trước ngày 10/03/2016.

3. Các lớp sinh viên Cao đẳng K58 liên hệ với Khoa, Bộ môn để theo dõi danh sách các học phần còn thiếu.

Đề nghị ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn và các lớp Cao đẳng K58 thực hiện nghiêm thông báo này.

                                                                                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

                                                                                                                                                                                 ( Đã ký)

                                                                                                                                                              PGS. TS NGUYỄN ĐỨC KHOÁT

 

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla